ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА

„ХИДРОМАРИН” АД

„ХИДРОМАРИН” АД ясно осъзнава, че развитието и просперитетът зависят от
доверието на клиентите. Ние се стремим да развиваме не само успешен бизнес, гарантиращ
задоволяване на клиентските желания, но и социално отговорен бизнес. Компанията
поставя на първо място удовлетворяването на клиентите, посредством предоставяне на
качествени продукти и услуги при спазване на правилата за здравословни и безопасни
условия на труд и опазването на околната среда.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Дейността на фирмата се подчинява на действащите приложими за извършваните
дейности нормативни актове, и други изисквания на заинтересовани страни по отношение
качеството не предоставяните продукти и услуги.
За осъществяване на политиката по качество „Хидромарин” АД определя за основни
цели повишаване на качеството на извършваните услугите, повишаване на
конкурентноспособността на фирмата посредством инвестиране в технически средства,
обучение на персонала и разширяване основните дейности на фирмата.
Ръководството се ангажира непрекъснато да повишава качеството на предлаганите
продукти и услуги и подобрява ефикасността на интегрираната система за управление за да
задоволява изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната
удовлетвореност, осигуряваща конкурентоспособността на дружеството.
За постигане на основната цел ръководството определя конкретни измерими задачи
за изпълнение, които да гарантират постигането й.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Дейността на фирмата се подчинява на действащите приложими за извършваните
дейности нормативни актове, и други изисквания на заинтересовани страни свързани с
опазване на околната среда.
Организацията внедрява екологично съобразни елементи във всяка нова инвестиция.
Постоянно подобрява екологичното си състояние чрез разработване и въвеждане на
инвестиционни програми и внедряване на "най-добри налични техники" насочени към
непрекъснато подобряване, намаляване и предотвратяване на замърсяването.
Ръководството се непрекъснато работи да приобщава компанията към европейските
и световни принципи и практики за и управление на околната среда.
Компанията цялостно и непрекъснато оценява въздействието на околната среда на
продуктите и използваните технологични процеси, чрез наблюдение, анализ, контрол и
подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали,
отделяне на емисии и генерирането на отпадъци.
Непрекъснат стремеж е да се намалява количеството на отпадъците и ефективното
използване на оскъдните природни ресурси.
Ръководството непрекъснато оценява Политиката по околна среда, като я
актуализира в съответствие с непрестанно променящите се пазарни условия и клиентски
нужди.
Ръководството непрекъснато свежда Политиката до знанието на всички лица
работещи за и от името на организацията, както и на обществеността.
Компанията се стреми да разработва, произвежда и предлага продукти и услуги,
оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда, като
използва ефективно ресурсите и задоволява желанията на клиентите.

Компанията поддържа готовност да реагира на събития с потенциални
неблагоприятни въздействия върху околната среда, като разпространява и внедрява своите
решения и предприетите мерки за понижаване рисковете от възникване на екологични
инциденти.
Компанията изгражда взаимноизгодни отношения с доставчици и партньори, като
поставя изисквания за опазване на околната среда.

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейността на фирмата се подчинява на действащите приложими за извършваните
дейности нормативни актове, и други изисквания на заинтересовани страни свързани със
здравословните и безопасни условия на труд.
Компанията поддържа система за управление на здравословни и безопасни условия
на труд и затвърждава принципите и процедурите за гарантиране на здраве и безопасност
при работа за персонала.
Ръководството ангажира личния състав да предотвратява наранявания, инциденти,
злополуки и заболявания в рамките на своите възможности, непрекъснато да подобрява
управлението и резултатите по отношение здравето и безопасността при работа.
Компанията се стреми да развива в ръководния и изпълнителски персонал старание
и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и демонстрирането им пред заинтересованите
страни.
Компанията предприема мерки с които осигурява пълно съответствие с изискванията
на действащото законодателство, отнасящи се до опасностите за здравето и безопасността
при работа и на другите изисквания, приети от организацията.
Ръководството поддържа обмен на информация с клиентите, доставчици и контролни
органи с цел постигане на доверие и коректност.
Компанията разгласява, въвежда и запознава служителите от всички нива с
политиката за здравословни и безопасни условия на труд и отговорността им за
реализирането й.
Ръководството периодично актуализира оценката на риска при работа, основано на
обратната информация от измерване на условията на труд, като огласява промените сред
персонала в най-кратки срокове.
Компанията подготвя персонала за действия при извънредни ситуации.

Дата: 09.03.2018 г.

Изп. Директор:

/инж. Ивайло Иванов/

 

CAN WE BE AT YOUR SERVICE?

Contact us and we will provide you with detailed information about our activities.

Read more