Проекти
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
 
 
01 >>

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДВОДНА ОПЕРАЦИЯ ПО ИЗВЛИЧАНЕ НА НЕФТОПРОДУКТИ - "MOPANG"

През 2018 и 2019-та година, "Хидромарин" АД изпълни дейности по
ограничаване на разлив на нефтопродукти от корпуса на потънал кораб „Mopang“.
Проектът беше изпълнен при дълбочина над 30м, на няколко отделни етапа, както
следва:

 • Подготвителен етап:
  Обособяване на работна база в пристанище Созопол и мобилизация на
  специализиран водолазен кораб, персонал и екипировка за работа над потопен
  обект, намиращ се на географски координати 42°28.'04 N 27°41.'39 Е.
  При извършване на мобилизацията, с цел да се осигури точно позициониране на
  водолазния кораб над потъналия кораб „МОПАНГ“, се извърши разполагането на
  специализирана котвена система, осигуряваща прецизно позициониране.
 • Подводна дейност – първи етап:
  Подводната операция по извличане на петролно-водна емулсия от корпуса на
  кораб Mopang, стартира с водолазни спускания, при които се извърши картиране и
  обстоен оглед на цялата видима част на потъналия кораб. На базата на
  извършеният оглед и съставената подробна схема, се изготви подробен план за
  работа, при който, въпреки наличната техническа документация, още веднъж се
  определи местоположението на всеки резервоар, състоянието на конструкцията на
  кораба, подходящи места за осигуряване на достъп до трюмовите помещения,
  разпробиване на технологични отвори и т.н. От съображения за безопасност, тъй
  като потъналия кораб „лежи“ на десен борд, конструкцията му е силно отслабена
  поради липсата на голям брой нитове и има видими деформации по нея, се
  наложи извършването на демонтаж на листи от обшивката на левия борд . Така, се
  гарантира безопасността на работещите водолази, рискът от инциденти и
  наранявания беше сведен до минимум и се осигури безопасно място за достъп до
  трюмовите помещения в които е налична разлятата емулсия. Извличането на
  разлятата петролно-водна емулсия се извърши, като във всяко обособено
  трюмово помещение се разпроби технологичен отвор и се монтира шланг, чрез
  който петролно-водната емулсия се изпомпва до повърхността, като при трудно
  достъпните места, разлятата емулсия се изпомпва, като шлангът се насочва
  ръчно от водолаз.
 • Подводна дейност – втори и трети етап:
  Извърши се разпробиване на множество технологични отвори във вече
  определените за това подходящи места по корпус на потъналия кораб. От
  съображения за безопасност, отново се наложи извършването на демонтаж на
  листи от обшивката. Така, се гарантира достъп до всички горивни/баластни
  резервоари. Извличането на наличната петролно-водна емулсия се извърши, като
  във всеки отделен резервоар се разпроби технологичен отвор и се монтира шланг,
  чрез който емулсията се изпомпва до повърхността.
 • Завършващ етап:
  Демобилизация на работната база, изградена на територията на пристанище
  Созопол, специализиран водолазен кораб и други плавателни средства,
  специализирана котвена система за прецизно позициониране на водолазния
  кораб, персонал и екипировка.
02 >>

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ГАЗОВО НАХОДИЩЕ - "КАЛИАКРА 2"

 • През 2019 г. фирма „Хидромарин“ АД извърши успешно подводна 
  операцията по съединяване на газодобивните съоръжения на газово находище
  „Калиакра-2“, намиращи се на дълбочина 73м, към съществуваща газопреносна 
  инфраструктура.
  За целта бяха извършени следните видове дейности:
  Мобилизация на плавателно средство (DSV) вкл. точно позициониране над
  работната зона. 

  Извеждане от експлоатация на съществуващи хидравлични линии с
  диаметър 1ʺ. 

  Извършване на подводни огледи с дистанционно управляемо устройство
  (ROV), на морското дъно, предвидено за полагане на тръбната изометрия 
  (тръбна система със сложна пространствена форма, изградена от тръби с
  номинален диаметър - 10“). 

  Полагане по морското дъно на нови хидравлични линии, свързване на 
  хидравличните линии към съществуващите подводни газодобивни съоръжения
  на газово находище „Калиакра-2“. 

  Подготовка на съществуващите газодобивни съоръжения за свързване към 
  тръбната изометрия. 

  Спускане на тръбната изометрия. 

  Свързване към съществуващите - газодобивни съоръжение. 

  Демобилизация на плавателното средство и работни екипи.
03 >>

ОБСЛЕДВАНЕ И РЕМОНТ НА ФУГИ НА ДВОЕН КАНАЛ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

Цел на ремонта – възстановяване на водоплътността на фугите в участъците с водоплътни фуги по двоен канал за техническо водоснабдяване. Ремонтът се извърши с материали LЕСО на „Lestin&Со“ Австрия в условия на постоянна експлоатация на хидротехническото съоръжение, като се има предвид важността му. Обработката на фугите с материалите „LЕСО“ бе извършена при условия на непрестанно и силно водно течение в двойния канал. Това показва сложността на задачата, която бе изпълнена много прецизно и професионално. Обектът бе изпълнен съгласно правилата за безопасност, контрол и качество работа в експлоатационни условия на АЕЦ „Козлодуй“.                                                                                                                                                                                         

"ХИДРОМАРИН" АД е pазpабоmил cneциална mexнология за gиpekmно нанаcянe на enоkcиgни nоkpиmия nоg воgа c pазлични npиложeния.

Тexнологияmа gоkазва eфekmивноcmmа cи оm 2000 г. наcам npи обekmи c голямо значeниe kаmо АЕЦ „Козлоgyй“, ВЕЦ „Къpgжали“, Дeлфинаpиyм – Ваpна, язовиp „Хpиcmо Смиpнeнckи“ и gp.

"ХИДРОМАРИН" АД npegлага npоgykmиme LECO® - UWF 20 и LECO®-UW–HB-91 - виcоkоkачecmвeни gвykомnонeнmни cмоли бeз pазmвоpиmeли, на оcноваmа на enоkcиgни маmepиали, kоиmо ce изnолзваm, cъглаcно ycmановeна mexнология. Тeзи маmepиали могаm gа ce npилагаm nоg воgа и gоpи npи cилни воgни meчeния. Тeзи enоkcиgни маmepиали cа npиложими и за вcичkи виgовe моkpи и влажни оcнови, kаkmо и за глаgkи nовъpxноcmи.

В gоnълнeниe kъм meзи gва npоgykmа има шиpоkа гама оm маmepиали, kаmо защиmа оm kоpозия за nоmоneни cmоманeни kонcmpykции в моpckа и агpecивна воgа, анmиkоpозионно nоkpиmиe, peмонm на фyги, kонcолиgация на бemон и gp.

Вcичkи npоgykmи cа cepmифициpани оm няkолkо eвpоneйckи инcmиmymа.

 

 

 

04 >>

ПОДВОДНИ РАБОТИ НА ГАЗОВА ПЛАТФОРМА „ГАЛАТА“ И ВОДОЛАЗНИ ОГЛЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИ РЕГИСТРОВИ ПРЕГЛЕДИ

 

 • Регистрови огледи на платформата – вкл. водолазен оглед на колоните, катодите, фланците, връзките и състоянието на боята.
 • Експлоатационна поддръжка на подводните съоръжения на платформата и газовите находища.
 • Водолазен оглед на връзките между трите колони и плочата на грунда и измерване на наносите върху плочата.
 • Оглед на вертикалната част на тръбопровода и закрепящите скоби.
 • Дебелометрия на хоризонтален тръбопровод и на вертикален тръбопровод,  райзерите и добивните тръби.
 • Полагане и извеждане тръбопровод на брега.
 • Подмяна на дефектирал участък.

 

За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас